Projekt Výluka

Pilotní projekt spolku je určen všem, kdo mají chuť zjistit, zda by je učitelství naplňovalo a zajímalo více než jen průměrná mzda, a zároveň chtějí zpestřit vyučování žákům na základních školách, a to i v sociálně vyloučených lokalitách.
Výluka zprostředkovává stáže na školách, kde si účastníci a účastnice mohou zkusit učit dřív, než si podají přihlášky na pedagogické fakulty či pedagogická minima. Ale i ti, kteří ještě nejsou rozhodnutí, mohou právě díky tomuto projektu zjistit, zda je učitelství tou správnou cestou pro ně.

Iniciační schůzka

Tzv. iniciační schůzka je oficiálním zahájením projektu Výluka. Setkávají se zde zástupci Výluky s účastníky a seznamují se s koordinátory, kteří je budou celým projektem provázet. Již na této schůzce probíhá malá ochutnávka toho, co účastníky a účastnice čeká na víkendovce i později. Kromě toho slouží toto setkání i k vyřešení organizačních záležitostí – ke složení zálohy a získání všech důležitých informací o brzké víkendovce.

Pro ZS 2018/2019 proběhne iniciační schůzka po uzavření přihlášek do projektu v prostorách Studentské Hybernské.

Víkendovka

Zábavný, ale relativně náročný víkendový (sebe)poznávací kurz je jedním z highlightů projektu. Formou zážitkové pedagogiky účastníci a účastnice poznávají nejen jeden druhého, ale hlavně sebe samotné. Důležitými tématy jsou zde vnitřní i vnější motivace, reflexe, ale také spolupráce. V rámci víkendovky si také účastníci vybírají ze seznamu doporučené literatury publikaci pro prezentaci v rámci dalšího bodu přípravy a přímo na místě je také možné si některé z publikací rovnou zapůjčit.

V ZS 2018/2019 se víkendovka uskuteční v průběhu podzimních měsíců mimo Prahu. 

Náslechy

Náslechy probíhají na jedné ze spolupracujících pražských škol a trvají zpravidla pět až šest vyučovacích hodin. Jejich cílem je kromě klasických náslechů i opětovné seznámení s prostředím základní školy i jejím režimem. V rámci prezenční výluky tato část přípravy probíhá ve výjezdním týmu.

Vzájemná výuka na základě vybrané literatury (pedagogika / psychologie)

Každý účastník si připraví vyučovací hodinu, jejímž obsahem je obsah publikace, kterou si vybral/a ze seznamu doporučené literatury z oboru pedagogiky a psychologie. Cílem této výuky je vzájemné obohacení z teorie v rámci oboru i první „test“ vlastního vyučování.

Workshop Příprava hodin a práce s kompetencemi

Jedná se o workshop zaměřený na přípravu školních hodin, na uvědomění si potřeby výukových i rozvojových cílů a na rozvoj kompetencí v těchto hodinách. Účastníci získávají metodickou podporu pro aplikaci inkluzivních principů na základních a středních školách a klade se zde důraz zejména na práci s účastníkem – potenciálním učitelem, protože dle filozofie workshopu jakékoliv návody a techniky ve výuce nenahradí pedagogickou intuici, sebejistotu a možnost osobního rozvoje. Účastníci mají možnost zjistit, jak se stát pedagogem, který snadno nevyhoří a nenechá se znejistit v nových situacích. V rámci přípravy se uskuteční workshop s koordinátorkou Renatou o hlasové hygieně.

Sezení s odborníkem

Těsně před tím, než se účastníci a účastnice vydají učit, čeká je poslední bod přípravy, kterým je sezení u jednoho ze spolupracujících odborníků-psychologů. Setkání probíhá v týmech a je prostorem pro reflexi vlastních pedagogických a výchovných zkušeností, obav, diskuzí nad již získanými teoretickými i praktickými poznatky. Tato část přípravy je bývalými účastníky hodnocena jako naprosto zásadní pro jejich působení v přímém vyučování.

PhDr. David Čáp, Ph.D. vystudoval speciální pedagogiku-etopedii na PedF UK a následně psychologii na FF UK. Sedm let pracoval ve středisku výchovné péče s dětmi s problematickým chováním a školními třídami s komplikovanými a agresivními vztahy. Přednáší na katedře psychologie FF UK, poskytuje poradenství a psychoterapii v soukromé psychoterapeutické praxi, vede kurzy zvládání vzteku pro násilnické muže a věnuje se tématům agresivity ve školství včetně šikany.

Mgr. Kristina Pernicová je absolventka jednooborové psychologie na Pedf UK a pětiletého sebezkušenostního výcviku ve skupinové psychoterapii typu SUR. Ve školství se pohybuje deset let jako lektor primární a sekundární prevence. Několik let pracovala v diagnostickém ústavu pro mládež jako psycholožka. Má zkušenost s prací s dospělou i dětskou klientelou ve formě individuálního i skupinového typu.

V ZS 2018/2019 se náslechy, vzájemná výuka, workshop i sezení s odborníkem uskuteční dle domluvy s účastníky.

P.S.: Účast na všech částech přípravy je podmínkou pro pokračování v projektu. Kromě víkendovky probíhá příprava v Praze.

Výjezd

Výluka v prezenční variantě po přípravě pokračuje intenzivním týdenním výjezdem na jednu ze spolupracujících mimopražských škol. Na danou školu vyráží tým tří až pěti účastníků spolu s koordinátorem, který zajišťuje hladký průběh celé výluky, v neděli večer.
Pondělí je zejména seznamovací – s ředitelem, ředitelkou dané školy, s učitelským sborem, s žáky v rámci náslechů. Navštěvování vyučovacích hodin probíhá spíše individuálně, na základě předmětové profilace účastníků a účastnic a dle domluvy s danými vyučujícími. (V ideálním případě probíhá mezi účastníky a konkrétními vyučujícími e-mailová komunikace již před výjezdem – účastníci si tak předem mohou připravit vlastní rozvrh hodin, kterých se chtějí účastnit, a zorientovat se v látce, která bude během výjezdního týdne vyučována). Podle plánu jsou úterý a středa dny, kdy účastníci ve svých předmětech zkouší roli asistenta pedagoga nebo učitele v tandemu, případně již učí úplně sami. Čtvrtek a pátek jsou potom dny přímo určené k samostatnému vyučování, ale i zde platí – podle možností rozvrhu a domluvy s vyučujícími. Na konci pátečního vyučování sbírají účastníci reflexi od tříd, ve kterých vyučovali – po něm již následuje návrat do Prahy.
Síla výjezdu je v jeho intenzivnosti – týden probíhá mimo „domácí půdu“ účastníků a účastnic a cílem je stoprocentní ponoření do běžného života učitele a školy. Účastníci každé odpoledne reflektují, co se dělo v hodinách, které navštívili nebo vyučovali, a připravují se na další den ve vzdělávání.

Evaluace s odborníkem

Po návratu z týdenního výjezdu ukončuje projekt evaluace s psychologem, se kterým tým před výlukou absolvoval první sezení. Závěrečná evaluace účastníků slouží ke zhodnocení jejich pedagogického působení v rámci výjezdu, k reflexi změn, ke kterým v průběhu projektu došlo, i jejich důsledků. Cílem je také utvrdit se, případně přehodnotit svou motivaci k učitelství a nastínit si další možné kroky k dosažení kýženého výsledku.

Cena za prezenční variantu je pro nestudenty 10 000 Kč (platbu možno rozdělit, záloha min. 2 000 Kč); pro studenty je cena za účast v projektu 500 Kč a je podmíněna doložením potvrzení o studiu a složením zálohy 1 000 Kč, z níž bude po absolvování celého projektu vráceno 500 Kč.

Cena pro studenty i nestudenty zahrnuje dopravu a ubytování na víkendovce, workshop, společnou výuku, náslechy a sezení a finální evaluaci s psychologem a dopravu a ubytování během výjezdu. V rámci víkendovky a týdenního výjezdu si účastníci hradí stravu (možnost obědů ve školní jídelně).

Přihlášky na nový semestr otevřeme už v únoru 2019. V případě otázek pište na dominik@vyluka.org.