Projekt Výluka

Pilotní projekt spolku je určen všem, kdo mají chuť zjistit, zda by je učitelství naplňovalo a zajímalo více než jen průměrná mzda, a zároveň chtějí zpestřit vyučování žákům na základních školách, a to i v sociálně vyloučených lokalitách.
Výluka zprostředkovává stáže na školách, kde si účastníci a účastnice mohou zkusit učit dřív, než si podají přihlášky na pedagogické fakulty či pedagogická minima, nebo kde naopak, pokud ještě nejsou rozhodnutí, mohou zjistit, zda je učitelství tou správnou cestou pro ně.
Projekt Výluka má dvě varianty – prezenční a distanční.

 

Společný základ – příprava

Iniciační schůzka

Tzv. iniciační schůzka je oficiálním zahájením projektu Výluka. Setkávají se zde zástupci Výluky a účastníci prezenční i distanční varianty a seznamují se s koordinátory, kteří je budou celým projektem provázet. Již na této schůzce probíhá malá ochutnávka toho, co účastníky a účastnice čeká na víkendovce i později. Kromě toho slouží toto setkání i k vyřešení organizačních záležitostí – ke složení zálohy a získání všech důležitých informací o brzké víkendovce.

Pro ZS 2017/2018 proběhne iniciační schůzka 5. října 2017 v prostorách Studentské Hybernské.

Víkendovka

Zábavný, ale relativně náročný víkendový (sebe)poznávací kurz je jedním z highlightů projektu. Formou zážitkové pedagogiky účastníci a účastnice poznávají nejen jeden druhého, ale hlavně sebe samotné. Důležitými tématy jsou zde vnitřní i vnější motivace, reflexe, ale také spolupráce. V rámci víkendovky si také účastníci vybírají ze seznamu doporučené literatury publikaci pro prezentaci v rámci dalšího bodu přípravy a přímo na místě je také možné si některé z publikací rovnou zapůjčit.

V ZS 2017/2018 se víkendovka uskuteční v termínu 13. – 15. října 2017 na faře ve Zdicích.

Náslechy

Náslechy probíhají na jedné ze spolupracujících pražských škol a trvají zpravidla pět až šest vyučovacích hodin. Jejich cílem je kromě klasického náslechování i opětovné seznámení s prostředím základní školy i jejím režimem. V rámci prezenční výluky probíhá s výjezdním týmem, pro distanční variantu je možné náslechy absolvovat individuálně.

Vzájemná výuka na základě vybrané literatury (pedagogika / psychologie)

Každý účastník si připraví vyučovací hodinu, jejímž obsahem je obsah publikace, kterou si vybral/a ze seznamu doporučené literatury z oboru pedagogiky-psychologie. Při přípravě hodiny již mohou účastníci pracovat s informacemi získanými v rámci workshopu Učitel v roli tvůrce. Cílem této výuky je vzájemné obohacení z teorie v rámci oboru i první „test“ vlastního vyučování.

Workshop Příprava hodin a práce s kompetencemi, IREAS

Jedná se o workshop zaměřený na přípravu školních hodin, na uvědomění si potřeby výukových i rozvojových cílů a na rozvoj kompetencí v těchto hodinách. Účastníci získávají metodickou podporu pro aplikaci inkluzivních principů na základních a středních školách a klade se zde důraz zejména na práci s účastníkem – potenciálním učitelem, protože dle filozofie workshopu jakékoliv návody a techniky ve výuce nenahradí pedagogickou intuici, sebejistotu a možnost osobního rozvoje. Účastníci mají možnost zjistit, jak se stát pedagogem, který snadno nevyhoří a nenechá se znejistit v nových situacích.

ACADEMIA IREAS, o.p.s. spojuje odborníky a vytváří podmínky pro interdisciplinární spolupráci vysokých škol, vědeckých a výzkumných institucí, veřejné správy, neziskových organizací i soukromé sféry. Jedním ze směrů, kterými se zabývá, je rozvoj lidských zdrojů, zejména u cílové skupiny pedagogů. IREAS je také realizátorem kurzu dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků Učitel v roli tvůrce.

V ZS 2017/2018 se workshop uskuteční dle domluvy s účastníky mezi 10. a 12. listopadem 2017.

Předreflexe s odborníkem

Těsně před tím, než se účastníci a účastnice vydají učit, čeká je poslední bod přípravy, kterým je sezení u jednoho ze spolupracujících odborníků-psychologů. Setkání probíhá v týmech prezenční a distanční varianty a je prostorem pro reflexi vlastních pedagogických a výchovných zkušeností, obav, diskuzí nad již získanými teoretickými i praktickými poznatky. Tato část přípravy je bývalými účastníky hodnocena jako naprosto zásadní pro jejich působení v přímém vyučování.

PhDr. David Čáp, Ph.D. vystudoval speciální pedagogiku-etopedii na PedF UK a následně psychologii na FF UK. Sedm let pracoval ve středisku výchovné péče s dětmi s problematickým chováním a školními třídami s komplikovanými a agresivními vztahy. Přednáší na katedře psychologie FF UK, poskytuje poradenství a psychoterapii v soukromé psychoterapeutické praxi, vede kurzy zvládání vzteku pro násilnické muže a věnuje se tématům agresivity ve školství včetně šikany.

Mgr. Kristina Pernicová je absolventka jednooborové psychologie na Pedf UK a pětiletého sebezkušenostního výcviku ve skupinové psychoterapii typu SUR. Ve školství se pohybuje deset let jako lektor primární a sekundární prevence. Několik let pracovala v diagnostickém ústavu pro mládež jako psycholožka. Má zkušenost s prací s dospělou i dětskou klientelou ve formě individuálního i skupinového typu.

P.S.: Účast na všech částech přípravy je podmínkou pro pokračování v projektu. Kromě víkendovky probíhá příprava v Praze.

Prezenční výluka

Výluka v prezenční variantě po přípravě pokračuje intenzivním týdenním výjezdem na jednu ze spolupracujících mimopražských škol. Na danou školu vyráží tým tří až čtyř účastníků spolu s koordinátorem, který zajišťuje hladký průběh celé výluky, v neděli večer. Pondělí je zejména seznamovací – s ředitelem, ředitelkou dané školy, s učitelským sborem, s žáky v rámci náslechů. Navštěvování vyučovacích hodin probíhá spíše individuálně, na základě předmětové profilace účastníků a účastnic a dle domluvy s danými vyučujícími. (V ideálním případě probíhá mezi účastníky a konkrétními vyučujícími e-mailová komunikace již před výjezdem – účastníci si tak předem mohou připravit vlastní rozvrh hodin, kterých se chtějí účastnit, a zorientovat se v látce, která bude během výjezdního týdne vyučována). Podle plánu jsou úterý a středa dny, kdy účastníci ve svých předmětech zkouší roli asistenta pedagoga nebo učitele v tandemu, případně již učí úplně sami. Čtvrtek a pátek jsou potom dny přímo určené k samostatnému vyučování, ale i zde platí – podle možností rozvrhu a domluvy s vyučujícími. Na konci pátečního vyučování sbírají účastníci reflexi od tříd, ve kterých vyučovali – po něm již následuje návrat do Prahy.

Síla prezenční varianty je v její intenzivnosti – týden probíhá mimo „domácí půdu“ účastníků a účastnic a cílem je stoprocentní ponoření do běžného života učitele a školy. Účastníci každé odpoledne reflektují, co se dělo v hodinách, které navštívili nebo vyučovali, a připravují se na další den ve vzdělávání.

Cena za prezenční variantu je pro nestudenty 6000 Kč (platbu možno rozdělit, záloha min. 2000 Kč); pro studenty je účast v projektu zdarma a je podmíněna doložením potvrzení o studiu a složením vratné zálohy 1000 Kč, která bude navrácena po absolvování celého projektu.

Distanční výluka

Distanční výluka je novou variantou určenou zejména těm, kdo ze zásadních důvodů nemohou absolvovat intenzivní prezenční variantu. „Výjezdová“ část je zde uskutečňována na vybrané pražské základní škole. Jediným fixním dnem je den zahájení působení všech účastníků distanční varianty na škole spolu s koordinátorem a probíhá podobně jako pondělí prezenční varianty – slouží k seznámení s ředitelkou či ředitelem, s učitelským sborem a zejména vyučujícími profilových předmětů účastníků i k prvním náslechům. Další náslechování a vyučování probíhá individuálně dle domluvy účastník – koordinátor – vyučující a každý účastník odučí minimálně 6 vyučovacích hodin během minimálně 4 týdnů – každé dva týdny pak probíhá reflexe s koordinátorem nad vlastním vyučováním.

Cena za distanční variantu je pro nestudenty 4000 Kč (platbu možno rozdělit, záloha min. 2000 Kč); pro studenty je účast v projektu zdarma a je podmíněna doložením potvrzení o studiu a složením vratné zálohy 1000 Kč, která bude navrácena po absolvování celého projektu.
Evaluace s odborníkem

Po návratu z týdenního výjezdu nebo po absolvování distanční výluky ukončuje projekt evaluace s psychologem, se kterým tým před výlukou absolvoval předreflexi. Závěrečná evaluace účastníků slouží k zhodnocení jejich pedagogického působení v rámci výluk, k reflexi změn, ke kterým v průběhu projektu došlo, i jejich důsledků. Cílem je také utvrdit se, případně přehodnotit svou motivaci k učitelství a nastínit si další možné kroky k dosažení kýženého výsledku.

Cena za prezenční i distanční variantu pro studenty i nestudenty zahrnuje dopravu, ubytování a stravu na víkendovce, workshop, společnou výuku, náslechy a předreflexi a evaluaci s psychologem. V rámci prezenční varianty zahrnuje také celý týdenní výjezd: dopravu, ubytování a obědy ve školní jídelně.

Přihlášky pro ZS 2017/2018 budou spuštěny od 1. do 30. září 2017. V případě otázek pište na dominik@vyluka.org.