Nesepisujeme s tebou žádnou smlouvu o tvé účasti na výluce – všechno vychází z našich zkušeností a idejí a celá naše spolupráce stojí na vzájemné důvěře. Lidé od přírody nejsou stejní a i jejich očekávání jsou různá, proto jsme se rozhodli sepsat kodex – jeho cílem je tedy seznámit tě s tím, jak bychom si představovali naši vzájemnou spolupráci tak, aby byla bezproblémová a příjemná pro všechny, včetně žáků a vyučujících v daných školách. Tady si ho tedy můžeš přečíst a najdeš ho ke stažení v sekci Spolek.

P.S.: Neustále se učíme, takže pokud máš ke kodexu nějaké připomínky, budeme rádi, když je najdeme v mailu! 🙂

Obecná ustanovení

Kodex je dokumentem, který shrnuje základní požadavky na chování a jednání všech členů spolku a účastníků projektu, jakožto i zahrnutých školních institucí. Představuje morální závazek a deklaruje naše mravní postoje, chování vůči spolku, žákům, kolegům či školní instituci. Kodex není obecně závazným právním předpisem, je však souborem pravidel spolku Výluka, který doplňuje zákonné právní normy. Význam Kodexu spočívá především v tom, že jasně říká, na jakých základních hodnotách a mezilidských vztazích náš spolek staví a o jaké hodnoty se chce opírat i do budoucna.

Výluka, z. s. vychází z demokratických hodnot, řídí se platným legislativním rámcem ČR, naplňuje svá poslání a cíle dle statutu spolku. Užívá svěřené prostředky a lidské zdroje v souladu s posláním spolku. Pravidelně zveřejňuje výroční zprávy o činnosti a výsledcích hospodaření, zápisy z veřejných setkání výboru spolku, disponuje transparentním účtem. Pro propagaci svých činností volí eticky i ekonomicky přijatelnou formu. Svou činností se snaží posilnit statut učitelství a roli učitele v české společnosti.

Účastníkem projektu se může stát fyzická osoba po dosažení zletilosti, která vyplní přihlášku a jejíž účast na přípravě a výjezdu (dále tzv. výluce) je schválena výkonným výborem spolku. Dalšími zúčastněnými subjekty v projektu Výluka jsou partnerské školní instituce, tj. jejich zaměstnanci i žáci. Účast na projektu začíná podpisem Kodexu a zaplacením vratné zálohy. Vratná záloha se nepožaduje po partnerských školních institucích.  Projekt zahrnuje všechny akce, které jsou v rámci spolku Výluka organizovány. Poruší-li člen spolku, účastník projektu nebo školní instituce některý z bodů Kodexu, bude nepodmíněně vyřazen a nebude se moci účastnit žádných dalších aktivit spolku. Vyřazenému účastníkovi nebude vrácena vratná záloha, nebude v žádném případě doporučen spolupracujícím institucím. Účast na projektu končí vrácením vratné zálohy nebo dříve porušením daných pravidel. V případě zúčastněných školních institucí končí spolupráce po dohodě.

Etická pravidla

Člen spolku či účastník projektu nesmí v žádném případě diskriminovat kohokoliv, s kým se setká/dostane do styku v rámci účasti na projektu, na základě rasy, barvy pleti, pohlaví, sexuální orientace, náboženství.

Člen spolku či účastník projektu nesmí v žádném případě sexuálně, fyzicky či psychicky obtěžovat kohokoliv, s kým se setká/dostane do styku v rámci účasti na projektu.

Člen spolku či účastník projektu musí dbát na dodržování jednotlivých školních řádů základních škol.

Člen spolku či účastník projektu může být členem politických stran či organizací, které explicitně nediskriminují ostatní na základě rasy, barvy pleti, pohlaví, sexuální orientace, náboženství. Zároveň by neměl během projektu aktivně propagovat činnost těchto stran či organizací.

Člen spolku, účastník projektu i partnerská školní instituce se zavazují nést zodpovědnost za sebe a své jednání. Spolek Výluka tedy nenese zodpovědnost za vzniklé škody a újmy.

Člen spolku, účastník projektu i partnerská školní instituce se zavazují k diskrétnosti v ohledu šíření jakýchkoliv informací týkajících se členů spolku, účastníků projektu a partnerských školních institucí, včetně jejich žáků.

Člen spolku, účastník projektu i partnerská školní instituce se zavazují ke vzájemnému respektu.

Práva a povinnosti zapsaného spolku

Člen spolku má povinnost řídit se stanovami zapsaného spolku a pravidly uvedenými v Obecných ustanoveních Kodexu.

Výkonný výbor spolku má povinnost vrátit po ukončení projektu účastníkovi vratnou zálohu, s výjimkou případů vyřazení účastníka z projektu či předčasného ukončení spolupráce z účastníkovy strany z jiných než závažných důvodů.

Výkonný výbor spolku má právo rozhodnout ve věci účasti jednotlivých účastníků na projektu.

Výkonný výbor spolku má právo schválit či neschválit zájemci účast na projektu.

Výkonný výbor spolku má právo požadovat po účastníkovi výpis z Rejstříku trestů a potvrzení o zdravotní způsobilosti.

Výkonný výbor spolku má právo vyžádat si od účastníka potvrzení způsobilosti k výuce daných předmětů v závislosti na absolvovaném vzdělání.

Výkonný výbor spolku má právo předčasně vyřadit účastníka bez udání důvodů.

Práva a povinnosti účastníka projektu

Účastník projektu má povinnost dodržovat Školní vzdělávací program (dále jen ŠVP) konkrétní partnerské školní instituce, její školní řád a další pravidla.

Účastník projektu má povinnost zúčastnit se přípravy a výluky. Má povinnost zaplatit zálohu 500 Kč, která bude vrácena po ukončení spolupráce. Podmínkou vyplacení vratné zálohy je účast na celém projektu včetně příprav na výluku, s výjimkou závažných případů (viz výše).

Práva a povinnosti školních institucí

Partnerská školní instituce má právo ukončit spolupráci.

Partnerská školní instituce má povinnost odůvodnit ukončení spolupráce, ukončí-li ji před či v průběhu výjezdu, tj. výluky.

Partnerská školní instituce má právo požadovat zprostředkování informací o účastnících projektu.